Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenia po ludzku

21-04-2024 • 4 min

Opisuję tutaj temat ubezpieczeń od utraty dochodu Lloyd’s na postawie mojej wiedzy, dostępnych mi dokumentów i ofert, oraz rozmów jakie prowadzę z klientami.

Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu

Odbierz wycenę Twojego ubezpieczenia od utraty dochodu i wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Lloyd’s opisuję w skrócie:
– ubezpieczenie od utraty dochodu Lloyd’s to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS
– w przypadku Twojej choroby (lub zdarzeń opisanych w umowie) możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu (nawet do 10-krotności rocznych dochodów)

Ubezpieczenie całkowitej okresowej niezdolności do pracy (NW + choroba)
Suma ubezpieczenia:
- Skorelowana z przychodami klienta
- Minimum 1 000 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 65% średniego miesięcznego
przychodu

Walidacja obowiązkowa:
- Nie ma możliwości ominięcia powyższej walidacji przychodowej.

Dokumentacja finansowa weryfikowana przy szkodzie, a przed zawarciem umowy jeśli wysokość świadczenia przekracza:
- 20 tys. zł W produkcie Niezdolność do pracy dla zawodów IT
- 15 tys. zł W produkcie Niezdolność do pracy dla pozostałych zawodów
- 25 tys. zł W produkcie Leadenhall Medica (lekarze)
- 15 tys. zł W produkcie Leadenhall Medicare (personel medyczny)

Jakie przychody bierzemy pod uwagę?
- Przychody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy
- Generowane osobiście przez ubezpieczonego w
zawodzie wskazanym w polisie

Zakres ubezpieczenia:
- Podtrzymanie dochodu w sytuacji okresowej niezdolności do zarobkowania w konkretnym zawodzie!
- Począwszy od 15 dnia (wypadek) lub 22 dnia (choroba) – tzw. minimalny okres wyczekiwania, przy czym dla przychodów generowanych z umów o pracę okres ten wynosi 180 dni
- Wypłacane przez okres do 24 miesięcy niezdolności do pracy – tzw. okres odszkodowawczy
- Wiek wstępu: do 65 roku życia
- Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów
- Ważne wyłączenie pre-ex (pre-existing conditions), przy czym istnieje możliwość za zgodą Ubezpieczyciela
- włączenia do ochrony stanów zdrowotnych istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia


Ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy (NW + choroba)
Suma ubezpieczenia skorelowana z przychodami klienta
Max. 5 mln (Medicare) lub 10 mln zł (pozostałe
programy), jednak nie więcej niż…
Przychód
…10 krotność rocznych przychodów klienta

Jakie przychody bierzemy pod uwagę?
- Przychody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy
- Generowane osobiście przez ubezpieczonego w zawodzie wskazanym w polisie

Zakres ubezpieczenia
Ryzyko uzupełniające
- Trwała niezdolność jest uzupełnieniem ryzyka okresowej niezdolności do pracy

Suma świadczeń dla klienta
- Świadczenie jakie otrzyma ubezpieczony to łączna suma z tytułu trwałej i okresowej niezdolności do pracy

Na czym polega wyjątkowość CTNP w Lloyds?
- Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie
- Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów
- Wiek wstępu: do 65 roku życia

Jak działa wyłączenie pre-existing conditions?
Paragraf 9 ust. 1 Warunków Ubezpieczenia
O ile potwierdzone przez Ubezpieczyciela postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, świadczenie z tytułu Umowy ubezpieczenia nie jest należne, jeśli roszczenie spowodowane jest przez lub przyczyniła się do niego Choroba lub Uszkodzenie ciała lub ich następstwo będące przedmiotem konsultacji lekarskiej lub Procedury medyczne

Você pode gostar

Os Sócios Podcast
Os Sócios Podcast
Grupo Primo
PABLO MARÇAL
PABLO MARÇAL
PABLO MARÇAL
Stock Pickers
Stock Pickers
InfoMoney
Market Makers
Market Makers
Market Makers
MUNDO RICO
MUNDO RICO
Mundo Rico
ECONOMISTA SINCERO
ECONOMISTA SINCERO
Charles Wicz
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Reprograme Seu Cérebro Cast
Reprograme Seu Cérebro Cast
André Buric, fundador do BrainPower | A sua Academia Cerebral e criador do Método Reprograme Seu Cérebro