உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்க

Justin Solomon

Ephesians எபேசியர் 6:2-3 உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்க Tamil Christian Podcast உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கும், பூமியிலே உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும், Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise; உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக என்பதே வாக்குத்தத்தமுள்ள முதலாங் கற்பனையாயிருக்கிறது. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. read less
Religião e espiritualidadeReligião e espiritualidade

Episódios