sukajo boddo

AWR in Fula - Sawtu Tammunde

07-10-2020 • 29 min

Wolde man windama nder deftere 1 lamibee 25. Ha ton, ndo windi do sukajo boddo je yehi ha matina Abigail ko sali chaka Daouda be Nabal.