Bar hoore Daouda

AWR in Fula - Sawtu Tammunde

16-10-2020 • 29 min

Zunuba laati hunde kalluka ngam yaake to en mbowi bee maggel, dum laatan caddum haa meeden ngam accugo ndi. Ban noon Daouda tawi hoore nder halaaka haa dukki O baran Uriah ngam sudugo aybe maako ammaa ga tamay laatago noon ngam Allah sirritan mo.