Aybe Daouda

AWR in Fula - Sawtu Tammunde

15-10-2020 • 29 min

Daouda yi'i debbo sukkaajo maako ndon yiiwo nden o umri bee ngandana mo debbo o e o waliri mo. baawo man debbo o reddi e dawda baran goriko ngam suddago aybe maako