Kaaallmmm

Kaaallmmm


از اینجایی که من هستم پشت دیوار این پادکست تا هرکجا که شنونده ی /kɑlm/ هستی فاصله امون به قدر سخاوت این کلمات کم و کمتر می شود.
/kɑlm/ پادکستی با موضوعات روانشناختی ست. هر اپیزود تصویری از تظاهرات عینی و بالینی آسیب های عمیقی ست که در جایی از کتاب های روانشناسی از کنارش گذشتیم و اما هر روز در تعاملاتمان زندگی اش می کنیم.


by self-awareness through calmness 🤍

read less
Saúde e fitnessSaúde e fitness