નિત્યા આર્કિટેક્ટ તરીકેની કારકિર્દી બનાવવાનું સપનું જુએ છે અને તે પુરું કરવા કોલેજમાં એડમિશન લે છે, અને ધીરે ધીરે કોલેજના વાતાવરણમાં પોતે ઢળી જાય છે. કેટલીક ભૂતકાળ ની યાદો વર્તમાન માં વિચાર રૂપે તાજી થાય છે. Stay Updated on our shows at audiopitara.com and follow us on Instagram and YouTube @audiopitara. Credits - Audio Pitara Team

Você pode gostar

Não Inviabilize
Não Inviabilize
Déia Freitas
Baseado em Fatos Surreais
Baseado em Fatos Surreais
Baseado em Fatos Surreais
Estrada Sobrenatural
Estrada Sobrenatural
Celézio Junior
Easy Stories in English
Easy Stories in English
Ariel Goodbody, Polyglot English Teacher & Glassbox Media
AUDIOBOOKS Livros Contos Poemas
AUDIOBOOKS Livros Contos Poemas
Carlos Eduardo Valente
Relatos Flutuantes
Relatos Flutuantes
Ronni Goltara
Pesadelos Reais
Pesadelos Reais
Lorena Duarte
Relatos do Além
Relatos do Além
Cristiano Zoucas
Séries Mundo Freak
Séries Mundo Freak
Andrei Fernandes
Márcio Coxxa
Márcio Coxxa
Rádio Sobrenatural
Cabana Do Mistério
Cabana Do Mistério
Cabana Do Mistério
Ufologia de Quintal
Ufologia de Quintal
Ufologia De Quintal
Welcome to Night Vale
Welcome to Night Vale
Night Vale Presents